RADIO

高雄 - 下港之聲廣播電台FM90.5 - 台長的話

「下港之聲放送頭廣播」是一個為弱勢族群、勞工階層、家庭婦女以及身心障礙的朋友而設立的「社區廣播電台」。

在大高雄都會中,為弱勢族群代言發聲。

高雄是海洋首都,是台灣最多勞工聚集的城市,早期的前鎮、楠梓加工區、鋼鐵、拆船、塑膠、木業,在在需要龐大的勞工人力,所謂的「做工仔人」、「手面賺吃」,是人口結構中,處在金字塔最底端,最被忽略的基層與社會邊緣族群。

近年來政府施政措施,早已關注到勞工福利、身心障礙之照顧,但在都市化的趨勢下,老來的孤單、寂寞、缺乏子女的照應,已是大都會的普遍現象,下港之聲代言其心聲,願做之師、做之親、做之友、做之忠實良伴!!

                                                                           台長陳弘岳